Menu

Privacy

Boulderhal Bossche Boulders is een plek waar onze leden hun sport kunnen beoefenen. Op locatie kun je onder andere lid worden en je aanmelden. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

– Jouw naam, adres en woonplaats;

– Jouw geboortedatum en geslacht;

– Jouw IBAN, ten behoeve van de abonnementsgeld-inning;

– Jouw contactgegevens, zoals e-mailadres en evt. telefoonnummer;

– Extra informatie die jij zelf invult in een formulier of e-mail;

– Technische meetgegevens van de apparatuur.

Doeleinden

Wij verwerken de hiervoor genoemde gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten je gebruikt):

– om je de boulder-gerelateerde producten en diensten van jouw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om o.a. betaling van jouw boulder ervaring te faciliteren en voor toegangscontrole;

– om je te informeren over de diensten en activiteiten van de boulderhal en om je voor deze activiteiten uit te kunnen nodigen;

– om een aanvraag te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;

– om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;

– om onze dienstverlening en communicatie te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Alleen als dat noodzakelijk is voor de correcte invulling van jouw lidmaatschap geven wij de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen. Met deze partijen sluiten wij zogeheten verwerkersovereenkomsten, zodat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en goed beveiligd zijn.

Een verwerkersovereenkomst hebben we o.a afgesloten met Sportivity. Zij faciliteren onze multi-tenant database alsmede onze leden- en financiële administratie. In een multi-tenant database ben jij als klant altijd eigenaar van jouw gegevens. Jij geeft toestemming voor het gebruik van data aan één of meerdere organisaties. Persoonsgegevens worden dus nooit eigendom van een verwerkingsverantwoordelijke. Jij bepaalt wat er met je gegevens gebeurt en kan de autorisatie op gebruik intrekken. Iedere Tenant, in dit geval de boulderhal, kan dus gebruik maken van het opvragen van jouw gegevens zodra jij hier persoonlijk toestemming voor geeft.

Voor de verdere financiële administratie hebben wij een verwerkingsovereenkomst met onze accountant. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd (of geanonimiseerd in het geval van facturen) zodra hier om wordt gevraagd en ze niet meer wettelijk nodig zijn. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wettelijk kader voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zolang het niet in tegenspraak is met de wet.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boulderhal Bossche Boulders en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bosscheboulders.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Boulderhal Bossche Boulders wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Top